TIẾNG NÓI CỦA NGÀNH VIỆT NAM HỌC
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Việt Nam học. Diễn đàn là nơi gặp gỡ của những tri thức về khoa học Việt Nam học và các lĩnh vực liên quan. Để sử dụng được hết tài nguyên của diễn đàn, vui lòng Đăng ký nếu bạn chưa có tài khoản trong diễn đàn hoặc Đăng nhập nếu bạn đã đăng ký tài khoản. Chúc quý vị và các bạn có những giờ phút hữu ích cùng diễn đàn.

TIẾNG NÓI CỦA NGÀNH VIỆT NAM HỌC

HTTP://VIETNAMHOC.forumotion.com/
 
Trang ChínhTrang Chính  ViệtNamhọcViệtNamhọc  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  

Share | 
 

 Làng Gốm Bát Tràng

Go down 
Tác giảThông điệp
quynhnga
New member
New member
avatar

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 29/04/2009
Age : 30
Đến từ : K32G_VNS

Bài gửiTiêu đề: Làng Gốm Bát Tràng   Thu Apr 30, 2009 3:58 pm

¦íc g× anh lÊy ®­ưîc nµng
§Ó anh mua g¹ch B¸t Trµng vÒ x©y
X©y däc råi l¹i x©y ngang
X©y hb¸n nguyÖt cho nµng röa ch©n.
(Ca dao)


V©ng kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ lµng B¸t Trµng l¹i ®i vµo ca dao hay ®Õn vËy. N»m bªn t¶ ng¹n s«ng Hång, lµng gèm B¸t Trµng thuéc huyÖn Gia L©m, c¸ch trung t©m Hµ Néi h¬n 10 Km vÒ phÝa ®«ng-nam. Lµng gèm B¸t Trµng ®· tån t¹i ë ven ®« Th¨ng Long víi t­ư c¸ch lµ mét lµng nghÒ thñ c«ng truyÒn thèng tõ h¬n 500 n¨m nay.

Theo thư­ tÞch cæ vµ truyÒn thuyÕt d©n gian nghÒ gèm B¸t Trµng xuÊt hiÖn vµo thÕ kû XII dưíi thêi nhµ Lý.Nh÷ng ng­êi thî gèm tõ Bå B¸t ( Bå Xuyªn) thuéc Thanh §« xø Thanh ®· tíi lËp lµng. Khu vùc B¸t Trµng lóc ®ã cã má ®Êt sÐt tr¾ng lµ nguyªn liÖu ®Ó lµm ®å gèm sø.

Lóc ®Çu cã n¨m cô thuéc dßng hä Vư¬ng, NguyÔn, TrÇn, Lª, Ph¹m ®em gia quyÕn ®Õn vïng gß ®Êt tr¾ng nµy ®Ó lËp nghiÖp. Hä sèng quÇn tô víi nh÷ng ng­ười thuéc dßng hä NguyÔn ë Ninh Trµng vµ lËp phư­êng s¶n xuÊt ®å gèm gäi lµ B¹ch Thæ phưêng sau ®æi thµnh B¸t Trµng ph­ường (ph­ường cã tr¨m lß b¸t).

Trong thÕ kû XV vµ XVI dư­íi thêi Lª vµ thêi M¹c lµng gèm B¸t Trµng ph¸t triÓn thÞnh vượng. §Æc biÖt dưới thêi M¹c do chÝnh s¸ch khuyÕn thư­¬ng s¶n phÈm gèm ë ®©y cµng phong phó ®¹t nghÖ thuËt cao vµ l­ưu hµnh réng r·i trong nưíc thËm chÝ ra c¶ nư­íc ngoµi.Vµo thÕ kû XVII, trong bèi c¶nh thêi kú" §¹i hµng h¶i trªn ThÕ giíi", ho¹t ®éng thư¬ng m¹i ph¸t triÓn cïng víi sù xuÊt hiÖn cña c¸c thư­¬ng c¶ng lín như phè HiÕn ë ®µng ngoµi, phè cæ Héi An ë ®µng trong nhiÒu thuyÒn bu«n ë ch©u ¢u vµ khu vùc ®· t×m ®Õn bu«n b¸n ë n­íc ta. §iÒu ®ã t¹o cho lµng gèm B¸t Trµng tham gia vµo qu¸ tr×nh thư¬ng m¹i quèc tÕ . S¶n phÈm gèm B¸t Trµng như­ lä lôc b×nh, b¸t vÏ chuån chuån, b¸t vÏ c¸c tÝch cæ ... ®· ®­ược c¸c l¸i thư­¬ng Bå §µo Nha, NhËt B¶n, Hµ Lan, Ph¸p... mua víi sè l­ượng lín. NhiÒu nghÖ nh©n NhËt B¶n ®· b¾t chước phong c¸ch t¹o h×nh, nÐt vÏ phãng kho¸ng, mµu men ®a d¹ng mµ gi¶n dÞ méc m¹c nh­ưng s©u l¾ng cña gèm B¸t Trµng.

Tõ nh÷ng thÕ kû tr­ưóc, ®å gèm B¸t Trµng ®· thuéc lo¹i cao cÊp , quÝ hiÕm nh­ng phÇn nhiÒu lµ ®å thê: ch©n ®Ìn, l­ư h­¬ng, b×nh hoa vµ gèm B¸t Trµng ®­îc coi như ­ mét cèng phÈm quÝ cña ViÖt Nam víi c¸c triÒu Nguyn, Minh. HiÖn nay, nh÷ng s¶n phÈm Êy vÉn cßn ®­ược l­ưu gi÷ trong B¶o tµng LÞch sö hay trong mét sè gia ®×nh trªn thÕ giíi.

Lµ mÆt hµng quÝ v× nã ®ựơc lµm ra b»ng bµn tay khèi ãc cña ngưêi thî thñ c«ng tõ t¹o h×nh, t¹o d¸ng ®Õn nÐt vÏ kh¾c hoa v¨n.

Trong lÞch sö nghÒ gèm ViÖt Nam, phÇn lín nh÷ng thµnh tùu s¸ng chÕ vÒ kü thuËt vµ nh÷ng s¶n phÈm ®Æc s¾c cña nghÒ nµy ®Òu đưîc xuÊt hiÖn ë B¸t Trµng hoÆc ®ưîc nghÖ nh©n B¸t Trµng thõa kÕ ,s¸ng t¹o, c¶i tiÕn vµ øng dông vµo s¶n xuÊt ®Ó c¸c s¶n phÈm gèm B¸t Trµng ngµy cµng phong phó h¬n.

Ngoµi lµng gèm Chu §Ëu(H¶i D­¬ng), lµng gèm B¸t Trµng s¶n xuÊt hÇu hÕt c¸c lo¹i gèm quÝ vµ ®éc ®¸o nhÊt nưíc ta như gèm men ngäc( thêi Lý- TrÇn), gèm hoa n©u hay cßn gäi lµ gèm men n©u( cuèi TrÇn ®Çu Lª),gèm men r¹n ( thêi Lª- TrÞnh), gèm hoa lam( cuèi Lª vµ NguyÔn). Nh÷ng thµnh qu¶ lao ®éng cña líp nghÖ nh©n giµ cïng søc trÎ cña B¸t Trµng ®· lµm nªn mét thÕ giíi ®a d¹ng, sèng ®éng, lÊp l¸nh tõ n¾m ®Êt quª h­¬ng. Mçi s¾c gèm lµ mét c«ng tr×nh lao ®éng kh«ng mÖt mái cña c¸c nghÖ nh©n lµm gèm.

Gèm men n©u cã s¾c ®á hay cßn gäi lµ mµu b· trÇu ®­îc dïng xen víi men xanh rªu, men ngµ t¹o ra c¸c s¾c ®é kh¸c nhau.Gèm men lam xuÊt hiÖn khëi ®Çu ë ®©y víi ®å gèm cã s¾c mµu xanh ch× ®Õn ®en sÉm. Men lam đưîc sö dông víi kü thuËt dïng bót l«ng lµm c«ng cô vÏ lªn ®å gèm. Nh÷ng ngưêi thî ®· dïng men lam ®Ó vÏ phong c¶nh s¬n thuû h÷u t×nh hay c©y cèi, nhµ cöa l©u ®µi kh¸ thµnh c«ng trªn th©n b×nh, hò, ®Ønh.

Gèm men tr¾ng ngµ th­ường cã mµu tr¾ng ngµ, bãng nhiÒu trường hîp khi nhiÖt ®é nung cao chuyÓn sang mµu tr¾ng x¸m, tr¨ng ®ôc hay tr¾ng s÷a. Men xanh rªu cïng víi men ngµ vµ n©u t¹o s¾c th¸i riªng cña gèm B¸t Trµng thÕ kØ XVI vµ XVII. Men r¹n ®­ưîc t¹o ra do sù chªnh lÖch vÒ ®é co gi·n gi÷a xư¬ng gèm vµ men. Men r¹n chØ đư­îc s¶n xuÊt vµi cuèi thÕ kØ XVI ®Õn ®Çu thÕ kØ XVII.

Ngư­êi thî B¸t Trµng rÊt th¹o men mµu víi kü thuËt vµ nghÖ thuËt vÏ mµu d­ưới men, trªn vµ gi÷a men t¹o ra sù huyÒn ¶o cho ng­êi th­ưởng thøc nghÖ thuËt gèm sø ViÖt Nam. ChÝnh v× vËy mét TiÕn sÜ ng­êi Mü chuyªn gia nghiªn cøu vÒ gèm sø khi nghiªn cøu vÒ gèm B¸t Trµng ®· ®ư­a ra nhËn xÐt:" Gèm ViÖt Nam thuéc nhãm I cña thÕ giíi vµ gèm B¸t Trµng ®øng ®Çu nhãm ®ã".

Ngµy nay, gèm B¸t Trµng ®· trë thµnh mét thư¬ng hiÖu víi sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ mÉu m· thu hót sù quan t©m cña nhiÒu ng­ười trªn thÕ giíi. §øng tr­ước nh÷ng mÆt hµng mü nghÖ gèm B¸t Trµng ta cµng th¸n phôc ®«i bµn tay tµi hoa cña c¸c nghÖ nh©n lµng gèm -nh÷ng con ngườ ®· sai khiÕn đư­îc ®Êt vµ löa ®Ó t¹o nªn nh÷ng men ngäc cho ®êi.
Về Đầu Trang Go down
 
Làng Gốm Bát Tràng
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
TIẾNG NÓI CỦA NGÀNH VIỆT NAM HỌC :: CHUYÊN NGÀNH VIỆT NAM HỌC :: Các nghiên cứu Việt Nam học-
Chuyển đến